ЖовтеньВ С Т У П

У даному інформаційно-аналітичному огляді наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря Запорізької області, стану поверхневих вод суші та радіаційного стану за жовтень 2013 року.
Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Запоріжжя на 5 постах спостереження Запорізького обласного центру з гідрометеорології.
Аналіз радіаційного забруднення повітря здійснювався на основі даних спостережень на 7 пунктах спостереження області. Інформація надана Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.
Аналіз стану поверхневих вод виконано на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних показників, наданих Запорізьким регіональним управлінням водних ресурсів.

1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя проводяться Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.
Оцінка стану атмосферного повітря за жовтень 2013 року у м. Запоріжжя здійснювалась за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично - допустимих концентрацій (далі – ГДК) по пріоритетним забруднюючим речовинам. Пріоритетними забруднюючими речовинами вважались ті речовини, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста і контролювались на стаціонарних постах спостережень за забрудненням атмосферного повітря.
Перелік пріоритетних забруднюючих речовин наведено у табл. 1 згідно з ГДК.

Таблиця 1. Значення ГДК забруднюючих речовин атмосферного повітря*


 

Забруднююча речовина

Середньодобова концентрація, (мг/м3)

Максимально разові концентрації

Пил (зависли речовини)

Двооксид сірки

Оксид вуглецю

Двооксид азоту

Оксид азоту

Формальдегід

Фенол

Хлористий водень

Фтористий водень

0,15

0,05

3,0

0,04

0,06

0,003

0,003

0,20

0,005

0,50

0,50

5,0

0,2

0,40

0,035

0,010

0,20

0,02

*«Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» утверждены приказами Министерства здравоохранения Украины от 09.07.1997 года № 201 и № 8 от 10.01.1997 года.

Перелік постів спостереження:
пост № 9 – ринок соцміста, Ленінський район;
пост № 10 – міська лікарня № 10, Орджонікідзевський район;
пост № 11 - вул. Миру, 1, Орджонікідзевський район;
пост № 12 – вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий район;
пост № 13 – провулок Черкаський, 19, Ленінський район.


Середньомісячні концентрації шкідливих речовин у жовтні 2013 року в цілому по місту перевищували ГДК по пилу – у 1,1 рази, по двооксиду азоту - у 2,2 рази, по оксиду азоту у 1,2 рази, по фенолу - у 2,0 рази та по формальдегіду - у 2,0 рази.
Максимальні концентрації перевищували максимально-разові ГДК по пилу у 2%, по фенолу у 4% випадків, по двооксиду азоту у 3%.

Мал. 1 Середньомісячна концентрація забруднюючих речовин по постах спостереження  

Спостереження за вмістом пилу (завислих речовин) проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 1,3рази на ПСЗ № 9 (ринок соцміста, Ленінський р-н ), на ПСЗ №11 (вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н) та на ПСЗ №12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н). На інших постах перевищення ГДК не відмічалось. 
Вміст двооксиду сірки також визначався на 5 постах і не перевищував ГДК.
Спостереження за забрудненням двооксидом азоту проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,2 рази на ПСЗ № 9 (ринок соцміста, Ленінський р-н), у 3,0 рази на ПСЗ № 10 (міськлікарня № 10 Орджонікідзевський р-н), у 2,8 рази на ПСЗ № 11 (вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н), у 2,2 рази на ПСЗ № 12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н). На ПСЗ № 13 (провулок Черкаський,19, Ленінський р-н) перевищень ГДК не відмічалось.
Спостереження за вмістом оксиду вуглецю проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.
Спостереження за вмістом оксиду азоту проводилось на ПСЗ № 11 (вул. Миру 1, Орджонікідзевський район). Вміст його перевищував ГДК у 1,2 рази .
Забруднення повітря фенолом визначалось на 3 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,0 рази на ПСЗ № 10 (міськлікарня № 10 Орджонікідзевський р-н), на ПСЗ № 11 (вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н ) та на ПСЗ № 12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н ).
Спостереження за вмістом хлористого водню проводились на 2 постах. Перевищення ГДК не відмічалось.
Вміст фтористого водню визначався на ПСЗ № 9 (ринок соцміста, Ленінський р-н ). Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.
Спостереження за забрудненням повітря формальдегідом проводилось на ПСЗ № 11 (вул. Миру, 1 Орджонікідзевський район). Вміст його перевищував ГДК у 2,0 рази .
Порівняно з вереснем 2013 р. рівень забруднення повітря зменшився по фенолу, а збільшився по пилу і оксиду вуглецю. По іншим інгредієнтам суттєвих змін не відмічалось.

Мал. 2 Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя, за якими здійснюється спостереження

 

Запорізька область - є однією з навантажених областей по промисловому потенціалу, який обумовлений наявністю і концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених пунктів.
Ситуацію загострює розташування основного промвузла з навітряної сторони стосовно житлових районів міста, що сприяє їхній загазованості.
Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять промислові підприємства – основні забруднювачі, викиди яких становлять 60 - 70% від загального валового викиду шкідливих речовин. Значний внесок – від 30 до 40%, вносять викиди автотранспорту, частка викидів якого в загальному валовому викиді щорічно зростає. Істотну частку в забрудненні атмосферного повітря міста вносить транзитний автотранспорт, що не підлягає обліку.

2. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН


За даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології потужність експозиційної дози гамма - випромінювання у жовтні 2013 року по області становила 11 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників за попередні місяці, нижче за рівень природного фону.
Максимальний разовий рівень гама - фону не перевищував контрольний рівень.

Мал. 3 Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Запорізької області

3. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

Оцінка якості поверхневих вод області здійснювалась на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично - допустимих концентрацій (ГДК) та фоновими показниками.
Гідрохімічні показники були поділені на наступні групи у відповідності до їх типу та/або кількісних характеристик:
1 група: завислі речовини, розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 та ХСК), водневий показник (рН);
2 група: компоненти сольового складу (сума іонів, гідрокарбонатні іони, хлориди, сульфатні іони, іони магнію, кальцію, натрію);
3 група: біогенні елементи (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфатні іони);
4 група: нафтопродукти, СПАР, важкі метали (залізо загальне, мідь, цинк, хром загальний, свинець, нікель, кадмій), феноли.

У табл. 2 наведено нормативи (ГДК) гідрохімічних показників, за якими здійснювалась оцінка.
  

¹Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990 г.
²Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПин № 4630-88. Министерство здравоохранения СССР, Москва, 1988 г.
³Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 431.

Р. Дніпро, Дніпровське та Каховське водосховища в межах міста Запоріжжя відносяться до категорії господарсько – побутового призначення, за межами міста – до ІІ категорії рибогосподарського призначення.
Контроль за станом р. Дніпро, Дніпровського та Каховського водосховищ проводився Запорізьким регіональним управлінням водних ресурсів який знаходиться 0,5 км вище питних водозаборів м. Запоріжжя і до створу, який знаходиться у районі 0,5 км нижче ставка – охолоджувача Запорізької АЕС.
За даними Запорізького регіонального управління водних ресурсів концентрація важких металів, не перевищувала норм СанПін 4630-88 для господарсько-питного користування.

Мал. 4 Середній вміст гідрохімічних показників 1-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро

Мал. 5 Середній вміст гідрохімічних показників 2-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро
Мал. 6 Середній вміст гідрохімічних показників 3-ї групи у поверхневих водах р. ДніпроМал. 7 Середній вміст гідрохімічних показників 4-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро