Вересень


В С Т У П

У даному інформаційно-аналітичному огляді наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря Запорізької області, стану поверхневих вод суші та радіаційного стану за вересень 2013 року.
Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Запоріжжя на 5 постах спостереження Запорізького обласного центру з гідрометеорології.
Аналіз радіаційного забруднення повітря здійснювався на основі даних спостережень на 7 пунктах спостереження області. Інформація надана Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.
Аналіз стану поверхневих вод виконано на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних показників, наданих Запорізьким регіональним управлінням водних ресурсів та Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя проводяться Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.
Оцінка стану атмосферного повітря за вересень 2013 року у м. Запоріжжя здійснювалась за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично - допустимих концентрацій (далі – ГДК) по пріоритетним забруднюючим речовинам. Пріоритетними забруднюючими речовинами вважались ті речовини, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста і контролювались на стаціонарних постах спостережень за забрудненням атмосферного повітря.
Перелік пріоритетних забруднюючих речовин наведено у табл. 1 згідно з ГДК.

Таблиця 1. Значення ГДК забруднюючих речовин атмосферного повітря*


 

Забруднююча речовина

Середньодобова концентрація, (мг/м3)

Максимально разові концентрації

Пил (зависли речовини)

Двооксид сірки

Оксид вуглецю

Двооксид азоту

Оксид азоту

Формальдегід

Фенол

Хлористий водень

Фтористий водень

0,15

0,05

3,0

0,04

0,06

0,003

0,003

0,20

0,005

0,50

0,50

5,0

0,2

0,40

0,035

0,010

0,20

0,02


*«Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» утверждены приказами Министерства здравоохранения Украины от 09.07.1997 года № 201 и № 8 от 10.01.1997 года.

Перелік постів спостереження:

пост № 9 – ринок соцміста, Ленінський район;
пост № 10 – міська лікарня № 10, Орджонікідзевський район;
пост № 11 - вул. Миру, 1, Орджонікідзевський район;
пост № 12 – вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий район;
пост № 13 – провулок Черкаський, 19, Ленінський район.
Середньомісячні концентрації шкідливих речовин у вересні 2013 року в цілому по місту перевищували ГДК по двооксиду азоту - у 2,2 рази, по оксиду азоту у 1,2 рази, по фенолу - у 2,1 рази та по формальдегіду - у 2,0 рази.
Максимальні концентрації перевищували максимально-разові ГДК по фенолу у 3% випадків, по двооксиду азоту у 2%.


Мал. 1 Середньомісячна концентрація забруднюючих речовин по постах спостереженняСпостереження за вмістом пилу (завислих речовин) проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 1,3рази на ПСЗ №11 (вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н) та на ПСЗ №12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н).На інших постах перевищення ГДК не відмічалось.
Вміст двооксиду сірки також визначався на 5 постах і не перевищував ГДК.
Спостереження за забрудненням двооксидом азоту проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,2 рази на ПСЗ №9 (ринок соцміста, Ленінський р-н), у 3,0 рази на ПСЗ №10 (міськлікарня №10 Орджонікідзевський р-н), у 2,8 рази на ПСЗ №11 (вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н), у 2,0 рази на ПСЗ №12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н) та у 1,2 рази на ПСЗ №13 (провулок Черкаський,19, Ленінський р-н).
Спостереження за вмістом оксиду вуглецю проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.
Спостереження за вмістом оксиду азоту проводилось на ПСЗ №11 (вул. Миру 1,Орджонікідзевський район). Вміст його перевищував ГДК у 1,2 рази .
Забруднення повітря фенолом визначалось на 3 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,3 рази на ПСЗ №10 (міськлікарня №10 Орджонікідзевський р-н), у 2,0 рази на ПСЗ №11 (вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н ) та на ПСЗ № 12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н ).
Спостереження за вмістом хлористого водню проводились на 2 постах. Перевищення ГДК не відмічалось.
Вміст фтористого водню визначався на ПСЗ № 9 (ринок соцміста, Ленінський р-н ). Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.
Спостереження за забрудненням повітря формальдегідом проводилось на ПСЗ № 11 (вул. Миру, 1 Орджонікідзевський район). Вміст його перевищував ГДК у 2,0 рази .
Порівняно з серпнем 2013 р. рівень забруднення повітря зменшився по пилу, оксиду вуглецю, двооксиду азоту, оксиду азоту, фенолу та формальдегіду. По іншим інгредієнтам суттєвих змін не відмічалось.

Мал. 2 Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя, за якими здійснюється спостереження


Запорізька область - є однією з навантажених областей по промисловому потенціалу, який обумовлений наявністю і концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених пунктів.
Ситуацію загострює розташування основного промвузла з навітряної сторони стосовно житлових районів міста, що сприяє їхній загазованості.
Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять промислові підприємства – основні забруднювачі, викиди яких становлять 60 - 70% від загального валового викиду шкідливих речовин. Значний внесок – від 30 до 40%, вносять викиди автотранспорту, частка викидів якого в загальному валовому викиді щорічно зростає. Істотну частку в забрудненні атмосферного повітря міста вносить транзитний автотранспорт, що не підлягає обліку.

2. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН

За даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології потужність експозиційної дози гамма - випромінювання у вересні 2012 року по області становила 11 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників за попередні місяці, нижче за рівень природного фону.
Максимальний разовий рівень гама - фону не перевищував контрольний рівень.

Мал. 3 Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Запорізької області
3. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Оцінка якості поверхневих вод області здійснювалась на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично - допустимих концентрацій (ГДК) та фоновими показниками.
Гідрохімічні показники були поділені на наступні групи у відповідності до їх типу та/або кількісних характеристик:
1 група: завислі речовини, розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 та ХСК), водневий показник (рН);
2 група: компоненти сольового складу (сума іонів, гідрокарбонатні іони, хлориди, сульфатні іони, іони магнію, кальцію, натрію);
3 група: біогенні елементи (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфатні іони);
4 група: нафтопродукти, СПАР, важкі метали (залізо загальне, мідь, цинк, хром загальний, свинець, нікель, кадмій), феноли.
У табл. 2 наведено нормативи (ГДК) гідрохімічних показників, за якими здійснювалась оцінка.¹Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990 г.
²Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПин № 4630-88. Министерство здравоохранения СССР, Москва, 1988 г.
³Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 431.


Р. Дніпро, Дніпровське та Каховське водосховища в межах міста Запоріжжя відносяться до категорії господарсько – побутового призначення, за межами міста – до ІІ категорії рибогосподарського призначення. 
Контроль за станом р. Дніпро, Дніпровського та Каховського водосховищ проводився Запорізьким регіональним управлінням водних ресурсів та Запорізьким обласним центром з гідрометеорології від створу, який знаходиться 2 км вище м. Запоріжжя і до створу, який знаходиться у районі 0,5 км нижче ставка – охолоджувача Запорізької АЕС.
За даними Запорізького регіонального управління водних ресурсів концентрація важких металів, не перевищувала норм СанПін 4630-88 для господарсько-питного користування.

Мал. 4 Середній вміст гідрохімічних показників 1-ї групи у поверхневих водах р. ДніпроМал. 5 Середній вміст гідрохімічних показників 2-ї групи у поверхневих
водах р. Дніпро


Мал. 6 Середній вміст гідрохімічних показників 3-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро


Мал. 7 Середній вміст гідрохімічних показників 4-ї групи у поверхневих водах р. ДніпроКонтроль за станом річок проводився Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.
Ріка Мокра Московка відноситься до малих річок Придніпров'я. Контрольний створ знаходиться в межах міста, тому водний об'єкт відноситься до господарсько – побутового призначення.
Ріка Молочна відноситься до середніх річок Приазов'я, є водним об'єктом рибогосподарського призначення другої категорії. Якість контролювалася створах: 0,5 км вище та 0,5 км нижче м. Мелітополь. Ріка Молочна є високомінералізованою водоймою.

Мал. 8 Середній вміст гідрохімічних показників 1-ї групи у річках Запорізької області
Мал. 9 Середній вміст гідрохімічних показників 2-ї групи у річках Запорізької області


Мал. 10 Середній вміст гідрохімічних показників 3-ї групи у річках Запорізької області
4. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Актуальною залишається проблема виникнення і ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на території Запорізької області. В Запорізькій області для визначення і прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, щоквартально проводиться моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів.
По м. Запоріжжя організований роздрібний збір ТПВ, крім того споруджені додаткові майданчики для роздільного збору ТПВ. На території області сільськими та селищними радами здійснюються санітарне очищення районів. Роботи щодо впорядкування територій проводяться постійно. По області централізовану санітарну очистку здійснюють комунальні та приватні підприємства. Райдержадміністрації в межах своїх повноважень беруть участь у розробці регіональних програм у сфері поводження з відходами, а також забезпечують реалізацію загальнодержавних програм. Питання про стан поводження з відходами постійно висвітлюються у засобах масової інформації.
За наявною в Департаменті інформацією за ІІІ квартал 2013 року виявлено 594 та ліквідовано 528 несанкціонованих сміттєзвалищ.
Причиною організації несанкціонованих смітників в районах та містах області є відсутність сільських полігонів для складування відходів та недостатня організація роботи міських комунальних служб. Організація полігонів у відповідності до вимог природоохоронного законодавства та санітарних норм потребує значних капіталовкладень. Тільки для розробки проектно-кошторисної документації на організацію полігонів з дотриманням всіх вимог сільські та селищні ради мають накопичувати кошти, у тому числі з місцевих екофондів, на протязі декілька років.
Важливою і не вирішеною проблемою на сьогодні залишається те, що у складах сільськогосподарських підприємств області зберігаються непридатні пестициди (НП).
З метою визначення та прогнозування впливу непридатних пестицидів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, здійснення моніторингу місць зберігання непридатних пестицидів, на виконання наказу Мінприроди України від 04.03.2008 № 111 «Про проведення у 2008 році інвентаризації непридатних пестицидів та запровадження регулярного обміну інформацією щодо їх обліку», запроваджений регулярний обмін інформацією щодо обліку непридатних пестицидів, які зберігаються на території області.
Відповідно результатів проведеної інвентаризації станом на 01.10.2013 кількість НП на території Запорізької області налічується 378,805 тон, згідно даних Запорізьких ОДА та районних державних адміністрацій Запорізької області.