Грудень

В С Т У П

 У даному інформаційно-аналітичному огляді наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря, стану поверхневих вод суші, радіаційного стану, поводження з відходами та стану лісових угідь Запорізької області за грудень 2013 року.

Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Запоріжжя на 5 постах спостереження Запорізького обласного центру з гідрометеорології. 

Аналіз радіаційного забруднення повітря здійснювався на основі даних спостережень на 7 пунктах спостереження області. Інформація надана Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

Аналіз стану поверхневих вод виконано на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних показників, наданих Запорізьким регіональним управлінням водних ресурсів та Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

Аналіз стану лісових угідь здійснювався Запорізьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

 1.     СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя проводяться Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

Оцінка стану атмосферного повітря за грудень 2013 року у м. Запоріжжя здійснювалась за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично - допустимих концентрацій (далі – ГДК) по пріоритетним забруднюючим речовинам. Пріоритетними забруднюючими речовинами вважались ті речовини, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста і контролювались на стаціонарних постах спостережень за забрудненням атмосферного повітря.

Перелік пріоритетних забруднюючих речовин наведено у табл. 1 згідно з ГДК.

 Таблиця 1.  Значення ГДК забруднюючих речовин атмосферного повітря*

 

Забруднююча речовина

Середньодобова концентрація, (мг/м3)

Максимально разові концентрації

Пил (зависли речовини)

Двооксид сірки

Оксид вуглецю

Двооксид азоту

Оксид азоту

Формальдегід

Фенол

Хлористий водень

Фтористий водень

0,15

0,05

3,0

0,04

0,06

0,003

0,003

0,20

0,005

0,50

0,50

5,0

0,2

0,40

0,035

0,010

0,20

0,02


*«Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» утверждены приказами Министерства здравоохранения Украины от 09.07.1997 года № 201 и № 8 от 10.01.1997 года.

 Перелік постів спостереження:

пост № 9 – ринок соцміста, Ленінський район;

пост № 10 – міська лікарня № 10, Орджонікідзевський район;

пост № 11 -  вул. Миру, 1, Орджонікідзевський район;

пост № 12 – вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий район;

пост № 13 – провулок Черкаський, 19, Ленінський район.Середньомісячні концентрації шкідливих речовин у грудні 2013 року в цілому по місту  перевищували ГДК по двооксиду азоту - у 2,0 рази, по фенолу - у 1,9 рази та по формальдегіду -  у 2,0 рази.

Максимальні концентрації перевищували максимально-разові ГДК по фенолу  у 2% випадків.

  Мал. 1 Середньомісячна концентрація забруднюючих речовин по постах  спостереження


Спостереження за вмістом пилу (завислих речовин) проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.

Вміст двооксиду сірки також визначався на 5 постах і не перевищував ГДК.
Спостереження за забрудненням двооксидом азоту проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,0 рази на ПСЗ №№9,12 (ринок соцміста, Ленінський р-н; вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н), у 2,5 рази на ПСЗ №№10,11 (міськлікарня №10 Орджонікідзевський р-н; вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н, ). На ПСЗ №13 (провулок Черкаський,19, Ленінський р-н) перевищень ГДК не відмічалось.
Спостереження за вмістом оксиду вуглецю проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.
Спостереження за вмістом оксиду азоту проводилось на ПСЗ №11 (вул. Миру 1, Орджонікідзевський район). Вміст його не перевищував ГДК.
Забруднення повітря фенолом визначалось на 3 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,0 рази на ПСЗ №№10,11 (міськлікарня №10 Орджонікідзевський р-н; вул. Миру, 1, Орджонікідзевський р-н ) та у 1,7 рази на ПСЗ № 12 (вул. Героїв Сталінграду, 24, Жовтневий р-н ).
Спостереження за вмістом хлористого водню проводились на 2 постах. Перевищення ГДК не відмічалось.
Вміст фтористого водню визначався на ПСЗ № 9 (ринок соцміста, Ленінський р-н). Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.
Спостереження за забрудненням повітря формальдегідом проводилось на ПСЗ № 11 (вул. Миру, 1 Орджонікідзевський район). Вміст його перевищував ГДК у 2,0 рази .
Порівняно з листопадом 2013 р. рівень забруднення повітря зменшився по пилу, двооксиду азоту та фенолу. По іншим інгредієнтам суттєвих змін не відмічалось.

Мал. 2 Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя, за якими здійснюється спостереження Запорізька область - є однією з навантажених областей по промисловому потенціалу, який обумовлений наявністю і концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених пунктів.
Ситуацію загострює розташування основного промвузла з навітряної сторони стосовно житлових районів міста, що сприяє їхній загазованості.
Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять промислові підприємства – основні забруднювачі, викиди яких становлять 60 - 70% від загального валового викиду шкідливих речовин. Значний внесок – від 30 до 40%, вносять викиди автотранспорту, частка викидів якого в загальному валовому викиді щорічно зростає. Істотну частку в забрудненні атмосферного повітря міста вносить транзитний автотранспорт, що не підлягає обліку.


2. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН 

За даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології потужність експозиційної дози гамма - випромінювання у грудні 2013 року по області становила 11 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників за попередні місяці, нижче за рівень природного фону.
Максимальний разовий рівень гама - фону не перевищував контрольний рівень.

Мал. 3 Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Запорізької області

3.     СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

 

Оцінка якості поверхневих вод області здійснювалась на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично - допустимих  концентрацій (ГДК) та фоновими показниками.

Гідрохімічні показники були поділені на наступні групи у відповідності до їх типу та/або кількісних характеристик:

1 група: завислі речовини, розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 та ХСК), водневий показник (рН);

2 група: компоненти сольового складу (сума іонів, гідрокарбонатні іони, хлориди, сульфатні іони, іони магнію, кальцію, натрію);

3 група: біогенні елементи (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфатні іони);

4 група: нафтопродукти, СПАР, важкі метали (залізо загальне, мідь, цинк, хром загальний, свинець, нікель, кадмій), феноли.

У табл. 2 наведено нормативи (ГДК) гідрохімічних показників, за якими здійснювалась оцінка.


¹Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990 г.
²Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПин № 4630-88. Министерство здравоохранения СССР, Москва, 1988 г.
³Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 431.

Р. Дніпро, Дніпровське та Каховське водосховища в межах міста Запоріжжя відносяться до категорії господарсько – побутового призначення, за межами міста – до ІІ категорії рибогосподарського призначення.
Р. Дніпро, Дніпровське та Каховське водосховища в межах міста Запоріжжя відносяться до категорії господарсько – побутового призначення, за межами міста – до ІІ категорії рибогосподарського призначення.
За даними Запорізького регіонального управління водних ресурсів концентрація важких металів, не перевищувала норм СанПін 4630-88 для господарсько-питного користування.


Мал. 4 Середній вміст гідрохімічних показників 1-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро

Мал. 5 Середній вміст гідрохімічних показників 2-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро

Мал. 6 Середній вміст гідрохімічних показників 3-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро

Мал. 7 Середній вміст гідрохімічних показників 4-ї групи у поверхневих водах р. Дніпро

Контроль за станом річок проводився Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.
Ріка Мокра Московка відноситься до малих річок Придніпров'я. Контрольний створ знаходиться в межах міста, тому водний об'єкт відноситься до господарсько – побутового призначення.
Ріка Молочна відноситься до середніх річок Приазов'я, є водним об'єктом рибогосподарського призначення другої категорії. Якість контролювалася створах: 0,5 км вище та 0,5 км нижче м. Мелітополь. Ріка Молочна є високомінералізованою водоймою.

Мал. 8 Середній вміст гідрохімічних показників 1-ї групи у річках Запорізької області

Мал. 9 Середній вміст гідрохімічних показників 2-ї групи у річках Запорізької області

Мал. 10 Середній вміст гідрохімічних показників 3-ї групи у річках Запорізької області4. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

З метою зменшення обсягів відходів на території Запорізької області виконуються заходи щодо поводження з відходами, передбачені природоохоронним законодавством. Райдержадміністрації в межах своїх повноважень беруть участь у розробці регіональних програм у сфері поводження з відходами, а також забезпечують реалізацію загальнодержавних програм. Питання про стан поводження з відходами постійно висвітлюються у засобах масової інформації.
Запорізькою обласною державною адміністрацією проводиться робота з ліквідації виявлених несанкціонованих звалищ відходів на території Запорізької області. Питання несанкціонованих сміттєзвалищ постійно розглядаються на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністраціях. Для визначення і прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, щоквартально проводиться моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів.
Протягом 2013 року департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації видано 433 дозволи на розміщення відходів, розглянуто та погоджено 109 на 2013 рік та 271 на 2014 рік лімітів на утворення та розміщення відходів, відповідно постанови КМУ від 03.08.98 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» зі змінами. При розгляді заявок на одержання дозволів на розміщення відходів та лімітів на утворення та розміщення відходів, враховувалась необхідність передачі ресурсоцінних відходів на утилізацію підприємствам, які мають відповідну ліцензію.


5. СТАН ЛІСОВИХ УГІДЬ

Підприємствами що підпорядковуються Запорізькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства в області за 2013 рік створено нових лісових насаджень на площі 2001 га, з них 24 га – сприяння природному поновленню. Доповнено лісових культур на площі 851 га, посіяно лісових розсадників на площі 38, 4 га.
Для обмеження розповсюдження лісових пожеж створено 2185 км мінералізованих смуг, створено протипожежних розривів 1 км, проведено догляд за мінералізованими смугами на площі 8813 км.
На території області в 2013 році також спостерігалися негативні явища в наслідок надзвичайних ситуацій, які призвели до загибелі лісового покриву на території 957 га землі. Внаслідок чого було проведено роботу на даній території по посадці лісу.
За 2013 рік на території області державними лісогосподарськими підприємствами у межах населених пунктів м. Запоріжжя та міст обласного підпорядкування було створено зелених насаджень на площі 12,06 тис. га, на якій посаджено дерев - 1393 тис. шт. та чагарників - 955 тис. шт.